کد مطلب: 114013
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۹
 
حضور محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران
خط ۷ متروی تهران
بازدید محمد علی افشانی و محسن سید آقایی، از خط ۷ متروی تهران
بازدید محمد علی افشانی، شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
بازدید محمد علی افشانی، شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
بازدید محمد علی افشانی، شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
بازدید شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
محمد علی افشانی و محسن سید آقایی در لوکوموتیو جهت بازدید از خط ۷ مترو تهران
محمد علی افشانی و محسن سید آقایی در لوکوموتیو جهت بازدید از خط ۷ مترو تهران
حضور محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران
در حاشیه حضور محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران
در حاشیه ی حضور محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران
خط ۷ متروی تهران
در حاشیه بازدید شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران
محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران
محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از روند ساخت خط ۷ متروی تهران
در حاشیه ی بازدید شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
حضور محمد علی افشانی، شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران
گفت و گوی محمد علی افشانی و محسن سید آقایی در مسیر خط مترو ۷ تهران
گفت و گوی محمد علی افشانی و محسن سید آقایی در مسیر خط مترو ۷ تهران
در حاشیه ی بازدید شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
گفت و گوی محمد علی افشانی و محسن سید آقایی در بازدید از خط ۷ متروی تهران
بازدید شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
در حاشیه ی بازدید شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
گفت و گوی مسئولین با محمد علی افشانی، شهردار تهران
گفت وگوی محمد علی افشانی با کارگران خط ۷ متروی تهران
در حاشیه ی بازدید شهردار تهران از خط ۷ متروی تهران
خط ۷ متروی تهران
محمد علی افشانی و محسن سید آقایی در مسیر خط مترو ۷ تهران
منبع : خبرگزاری ايسنا