کد مطلب: 117059
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۸
پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، تمرین تیم ملی شمشیربازی با اسلحه اپه در سالن شمشیربازی شهید شیرودی برگزار شد. این تیم با سه شمشیرباز به نام محمد رضایی، امیر رضا کنعانی و محمد اسماعیلی در رقابتهای آسیایی شرکت خواهند کرد.
 
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
در حاشیه‌ی تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه پیش از اعزام کاروان ورزشکاران ایرانی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
منبع : خبرگزاری ايسنا