کد مطلب: 125635
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۹
نخستین برف زمستانی از شامگاه چهارشنبه ۱۲ دی ماه آغاز شد و شهرهای همدان، ارومیه، زنجان، قم را سفید پوش کرد.
 
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در همدان
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در ارومیه
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در زنجان
بارش برف زمستانی در قم
بارش برف زمستانی در قم
بارش برف زمستانی در قم
بارش برف زمستانی در قم
بارش برف زمستانی در قم
بارش برف زمستانی در قم
منبع : خبرگزاری ايسنا