کد مطلب: 129424
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۶
استوارنامه‌های سفرای جدید کشورهای هند، عراق، اکردیته بورکینافاسو، میانمار، مالت و کنگو شنبه ۱۸ اسفند ماه تقدیم رییس جمهور شد. وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور دیدار و گفت‌وگو کرد.
 
حسن روحانی رییس جمهوری
تقدیم استوارنامه گودام دارمندرا سفیر جدید هند به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه گودام دارمندرا سفیر جدید هند به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه گودام دارمندرا سفیر جدید هند به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه سعید عبدالوهاب جواد قندیل سفیر جدید عراق به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه سعید عبدالوهاب جواد قندیل سفیر جدید عراق به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه سلیمان کنه سفیر جدید اکردیته بورکینافاسو به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه سلیمان کنه سفیر جدید اکردیته بورکینافاسو به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه ملوکیو اونگ سفیر جدید میانمار به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه ملوکیو اونگ سفیر جدید میانمار به حسن روحانی رییس جمهور
حسن روحانی رییس جمهوری
تقدیم استوارنامه پاول میوسوت سفیر جدید مالت به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه پاول میوسوت سفیر جدید مالت به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه پاول میوسوت سفیر جدید مالت به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه پاول میوسوت سفیر جدید مالت به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه جوزف اوکیو سفیر جدید کنگو به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه جوزف اوکیو سفیر جدید کنگو به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه جوزف اوکیو سفیر جدید کنگو به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه جوزف اوکیو سفیر جدید کنگو به حسن روحانی رییس جمهور
تقدیم استوارنامه جوزف اوکیو سفیر جدید کنگو به حسن روحانی رییس جمهور
دیدارهای امروز رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
حسن روحانی رییس جمهوری
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
دیدار المور محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان با رییس جمهور
حسن روحانی رییس جمهوری
حسن روحانی رییس جمهوری
منبع : خبرگزاری ايسنا