کد مطلب: 122232
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۶
در آستانه اعمال تحریم های امریکا، اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر بسته پیشنهادی با عنوان تحریم نفت؛ عبور در کوتاه مدت، بی اثر کردن در بلندمدت را به منظور مقابله کشور با تحریم را به چاپ رساند.
 

به گزارش ایران خبر، در آستانه اعمال تحریم های امریکا، اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر بسته پیشنهادی با عنوان تحریم نفت؛ عبور در کوتاه مدت، بی اثر کردن در بلندمدت را به منظور مقابله کشور با تحریم را به چاپ رساند. این گزارش با تمرکز بر تحریم فروش نفت به عنوان یکی از پایه های اصلی تحریم ها ضمن بررسی مشکلات و چالش های پیشروی فروش نفت کشور در شرایط تحریم، راهکارهای عملیاتی کوتاهمدت عبور از تحریم فروش نفت را مورد توجه قرارداده است. در این بسته با ارائه تحلیلی از شرایط و ساختار تحریم و تحلیل وضعیت فعلی عرضه و تقاضای بازار نفت چالشهای فروش نفت در شرایط تحریم به منظور شناخت دقیق از سازوکار و ابعاد تحریم مورد بررسی قرار گرفته است.

کارشناسان این اندیشکده در این‌بسته با ارائه راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت مقابله با تحریم فروش نفت مسیر عبور کوتاه مدت از شرایط دشوار تحریم‌و بی اثر کردن بلندمدت این‌تحریم‌ها را ترسیم‌ کرده اند.

در این گزارش ضمن ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت و بررسی ابعاد اجرایی و میزان اثرگذاری این‌راهکارها بر وجود راهکارهای عملیاتی مقابله با تحریم‌تاکید شده است به نحوی که با اجرا گذاشتن آن ها می توان اثر تحریم ها را به حداقل رساند.

منبع : خبرگزاری مهر