پایگاه خبری ایران خبر 3 ارديبهشت 1399 ساعت 20:31 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/148754/جدول-زمانی-پخش-زنده-دروس-روز-پنجشنبه-۴-اردیبهشت-اعلام -------------------------------------------------- عنوان : جدول زمانی پخش زنده دروس روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت اعلام شد -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه٩ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی ٧ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی ٩ دوره ابتدایی: از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم متوسطه دوم: ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه١٠ تمام رشته‌ها ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ۱۶ درس نگارش٢ پایه١١ تمام رشته‌ها ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی ساعت ٢٢ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ۲۲:۳۰ درس فارسی٣ پایه١٢ شبکه ۴: رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش: ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۸:٣٠ تا٩ درس جامعه شناسی ١ پایه١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس تاریخ ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس اصول عقاید ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس روانشناسی پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵۵ ریاضی١ - پایه١٠ -نسبت‌های مثلثاتی - درس مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:١۵ درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی - پایه ١٢ -رشته امور زراعی-شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری‌های نوین - پایه١١ - از ایده تا محصول - درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس ارتباط موثر پایه١٠ - مکاتبات اداری و آراستگی -رشته‌های زمینه خدمات -شاخه فنی و حرفه‌ای