پایگاه خبری ایران خبر 1 مهر 1399 ساعت 20:27 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/154109/قالیباف-دغدغه-اولیه-مردم-قالب-طرح-حمایت-معیشتی-برطرف-خواهیم -------------------------------------------------- عنوان : قالیباف: دغدغه اولیه مردم را در قالب طرح ⁧‫حمایت معیشتی برطرف خواهیم کرد -------------------------------------------------- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغۀ اولیۀ زندگی مردم را به صورت موقت در قالب طرح ⁧‫حمایت معیشتی از مردم‬⁩ برطرف خواهیم کرد. متن : به گزارش ایران خبر، بهگزارشایسنا،محمدباقرقالیبافدرصفحهشخصیخوددرتوییترنوشت: «‏بههیچعنواناجازهنخواهیمدادسبدغذاییاقشارکم درآمدکوچکشود. ‏مسائلاقتصادیبایدریشه‌ایحلشوندولیدغدغۀاولیۀزندگیمردمرابهصورتموقتدرقالبطرح⁧‫حمایتمعیشتیازمردم‬⁩برطرف خواهیمکرد.کالاهایاساسیضروریباکارتالکترونیککالاییازطریقمنابعغیرتورم‌زاتأمینخواهدشد.» انتهایپیام