پایگاه خبری ایران خبر 17 ارديبهشت 1399 ساعت 19:22 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/149303/جدول-زمانی-پخش-زنده-دروس-متوسطه-ابتدایی-روز-۱۸-اردیبهشت -------------------------------------------------- عنوان : جدول زمانی پخش زنده دروس متوسطه و ابتدایی در روز ۱۸ اردیبهشت -------------------------------------------------- جدول پخش دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز پنج‌ شنبه ۱۸ اردیبهشت اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس متوسطه و ابتدایی در روز ۱۸ اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کار و فناوری پایه ٧ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ٩ دوره ابتدایی: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم متوسطه دوم: ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١ تمام رشته ها ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک شبکه ۴ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش: ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی عموی -پایه١٠ - جنسیت سازی شیشه - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور -پایه١٢-توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش ساعت ٧:۵٠ تا ۸:۱۰ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-کسب اطلاعات فنی -رشته ساختمان - شاخه های فنی و حرفه ای ساعت ۸:۱۰ تا ٨:٣۵ درس ریاضی٣-پایه١٢- پودمان ۵ -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ٨:٣۵ تا ۹ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها- پودمان ۵ - پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی پایه-پایه١٠- پودمان ۵ -درس فناوری های نوین -رشته کامپیوتر -شاخه فنی و حرفه ای ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته و علوم و معارف اسلامی