کد مطلب: 166856
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰
موزه خودروهای تاریخی ایران، شنبه یکم آبان‌ماه با حضور پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی برگزار شد. در این موزه نمونه‌های نادر و کم‌یاب صنعت خودروسازی جهان نگهداری می‌شود.
 
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
ورود پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان به مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
بازدید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از موزه خودروهای تاریخی ایران
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
بازدید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از موزه خودروهای تاریخی ایران
بازدید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از موزه خودروهای تاریخی ایران
بازدید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از موزه خودروهای تاریخی ایران
بازدید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از موزه خودروهای تاریخی ایران
بازدید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
بازدید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از موزه خودروهای تاریخی ایران
سخنرانی عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
سخنرانی عزت‌اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
سخنرانی پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
منبع : خبرگزاری ايسنا