کد مطلب: 168886
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۲
 
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
کاروانسرای سنگی آهوان - سمنان
منبع : خبرگزاری ايسنا