کد مطلب: 172956
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۲
مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ در سالن ۳۷ نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
 
مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال افتتاح نمایشگاه فناوری نانو است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال بازدید از غرفه های محصولات در نمایشگاه فناوری نانو است
سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور و سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در حال بازدید از غرفه های محصولات در نمایشگاه فناوری نانو هستند
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال بازدید از غرفه های محصولات در نمایشگاه فناوری نانو است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال بازدید از غرفه های محصولات در نمایشگاه فناوری نانو است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال بازدید از غرفه های محصولات در نمایشگاه فناوری نانو است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال بازدید از غرفه های محصولات در نمایشگاه فناوری نانو است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال ادای احترام به سرود جمهوری اسلامی ایران هستند
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری نانو حضور دارد
سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری نانو در حال سخنرانی است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال سخنرانی در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری نانو است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال سخنرانی در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری نانو است
شرکت های فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در حال امضای تفاهمانمه در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری نانو هستند
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
نمایشگاه فناوری نانو با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور امروز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد
منبع : خبرگزاری مهر