کد مطلب: 178999
 
تاریخ انتشار : جمعه ۴ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج
 
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
بیژن بیژنی در مراسم تشییع و بدرقه پیکر هوشنگ ابتهاج حضور دارد
یلدا ابتهاج در حال سخنرانی در مراسم تشییع و بدرقه پیکر هوشنگ ابتهاج است
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
یلدا ابتهاج در مراسم تشییع و بدرقه پیکر هوشنگ ابتهاج حضور دارد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
سهیل محمودی در مراسم تشییع و بدرقه پیکر هوشنگ ابتهاج حضور دارد
هادی حیدری در مراسم تشییع و بدرقه هوشنگ ابتهاج حضور دارد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
پیکر شاعر نامی امیر هوشنگ ابتهاج ه. ا. سایه صبح روز جمعه ۴ شهریور ماه با حضور علاقمندان شعر و ادب فارسی در محوطه تالار وحدت تشییع و به سمت شهر رشت زادگاه وی بدرقه شد
منیژه حکمت در مراسم تشییع و بدرقه پیکر هوشنگ ابتهاج حضور دارد
منبع : خبرگزاری مهر