کد مطلب: 182751
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۳
نان برنجی نام یک نوع شیرینی محلی کردی و سوغات شهر
 
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
پخت «نان برنجی» شیرینی نوروزی کرمانشاهیان
منبع : خبرگزاری مهر