کد مطلب: 183894
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۱۹
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد.
 
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد
شهرام ایرانی فرمانده نیروی در یابی ارتش در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درحال سخنرانی در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درحال سخنرانی در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارند
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارند
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارند
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارند
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درحال گفتگو با بازدیدکنندگان از سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصلی تهران برگزار شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از صبح امروز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران افتتاح شد
منبع : خبرگزاری مهر