کد مطلب: 184140
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۴۶
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد.
 
محمد علی زلفی گل وزیر علوم در همایش نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارد
محمد علی زلفی گل وزیر علوم در همایش نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارد
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد.
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
نمایشگاه کار دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران افتتاح شد
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارند
محمد علی زلفی گل وزیر علوم در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارد
محمد علی زلفی گل وزیر علوم در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور دارد
منبع : خبرگزاری مهر