کد مطلب: 185560
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۸
اجرای تعزیه،
 
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
کاظم نظری رئیس مرکز هنرهای نمایشی و سید محمد جواد طاهری مدیر مجموعه تئاتر شهر در اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاتر شهر حضور دارند
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
اجرای تعزیه در محوطه مجموعه تئاترشهر
منبع : خبرگزاری مهر