کد مطلب: 188675
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
 
کارگاه غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
کارگاه آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
کارگاه غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
کارگاه غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
کارگاه غلامرضا دزفولیان، آخرین بازمانده آهنگران بازار قدیم دزفول
منبع : خبرگزاری ايسنا