کد مطلب: 171380
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد گفت: تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منوط به توجه به سرمایه های اجتماعی و انسانی و افزایش میزان آنهاست.
 

به گزارش ایران خبر، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تکریم انسان با توجه به اقتضائات طبیعی و فطری و نیز خصوصیات شاکله‌ای و موقعیتی اش از بنیادین‌ترین بایسته‌های برآمده از مبانی نظری سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به شمار می‌رود که چارچوب اوج‌گیری به سوی «آرمان‌ها» و کاربست «تدابیر» مندرج در سند الگو را به خوبی هویدا می کند.

دکتر سیدنظام‌الدین مکیان با اشاره به اهمیت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به حفظ سرمایه‌های اجتماعی و انسانی تاکید کرد.

وی گفت: در دهه‌های اخیر، مفهوم سرمایه اجتماعی در مبانی رشد اقتصادی مطرح شده است. سرمایه اجتماعی، عاملی برای جهت‌دهی رفتار افراد بر پایه ارزش‌ها و اعتماد اجتماعی است و روابط اجتماعی را بر اساس اقدامات جمعی، تسهیل می‌کند.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد ادامه داد: سرمایه اجتماعی، عنصر مطلوبی برای توسعه سرمایه انسانی است و هر چه بیشتر و پررنگ تر باشد جوامع با هزینه کمتری رشد و توسعه‌ پیدا می‌کنند. سرمایه اجتماعی، نشان دهنده منابع و هنجارهای اجتماعی‌ایی است که ارزش‌های مشترکی ‌را ترویج می‌کنند.

مکیان خاطرنشان کرد: علاوه بر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی از جمله شاخص‌های اثرگذار در رشد کشورهاست. بدون سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی مطلوب، رشد اقتصادی یا بهزیستی انسانی میسر نمی‌شود. ضمن اینکه یکی از مسائل و مشکلات کشورهای در حال توسعه، فقدان سرمایه انسانی ضروری برای رشد اقتصادی است. بر این اساس، تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منوط به توجه به سرمایه‌های یاد شده و افزایش میزان آنهاست.

وی معتقد است: انباشت و افزایش سرمایه اجتماعی به منزله متغیر مهم توسعه اجتماعی پیش‌شرط دستیابی به راه‌حل‌های پایدار توسعه است. کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه، توان جامعه را برای نیل به توسعه اقتصادی پایدار، کاهش می‌دهد. سرمایه اجتماعی، منبع کنش‌های جمعی و عامل پیوند دهنده عوامل اجتماعی است که موجب بهره‌برداری حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد و توسعه و تعالی جامعه خواهد شد. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی مبین ویژگی‌های مربوط به روابط بین افراد و فضایی است که در آن، عوامل تولید و همچنین سرمایه انسانی به کار گرفته می‌شوند.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد گفت: سرمایه انسانی شامل آموزش‌ها، تخصص‌ها، مهارت‌ها و به طور کلی کیفیت نیروی کار است تا پیشرفت اقتصادی، تسریع شود. با کاهش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و انسانی در پیشرفت، لازم است در مرحله تحقق و اجرای الگو، توجه ویژه‌ای به بندهای مربوط به این دو سرمایه شود.

مکیان با اشاره به جزییات تدبیر چهل و سوم و چهل و ششم سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: برای پیشرفت کشور از طریق افزایش سرمایه اجتماعی آمده است «بهبود روش‌های پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم، ارتقای نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری کوتاهی‌های خسارت‌بار مسئولان در انجام وظایف، افزایش آگاهی و تعهد و اخلاق اجتماعی و تقوا و پاکدامنی عمومی، و بازنگری در جرم‌انگاری». در بند 46 تدابیر نیز آمده است «گسترش و توانمندسازی تشکل‌های مردمی با هدف افزایش سرمایه اجتماعی، یکپارچگی و اقتدار ملی و استوارسازی ساختار درونی نظام» پس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور برای رسیدن به برخی اهداف مندرج در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به خصوص بندهای ۴۳ و ۴۶ در مجموعه تدابیر در حوزه‌های سرمایه‌های اجتماعی و انسانی و بند هفت تدابیر درباره تبدیل ایران به قطب اقتصادی باید راهکارهایی را در برنامه‌های اجرایی طراحی کنند؛ چرا که با پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی می‌توان به جایگاه شایسته کشور در پیشرفت و عدالت در افق مورد نظر سند الگو رسید.

منبع : خبرگزاری ايسنا