کد مطلب: 169044
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۶
فاز یک و دو مطالعات بالینی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن برکت صبح سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ با حضور داوطلبان در هتل ارم تهران برگزار شد.
 
داوطلبان 12 تا 18 سال فاز یک و دو مطالعات بالینی واکسن برکت قبل از تزریق واکسن عکس یادگاری می گیرند
حسن جلیلی مدیرعامل کارخانه شفافارمد ،دکتر مینو محرز سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن کوو ایران برکت در مراسم واکسیناسیون فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت حضور دارند
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال صحبت با پدر خود قبل از تزریق واکسن است
مسئول تزریق واکسن در حال آماده کردن سرنگ جهت تزریق به داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن برکت است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال نشان دادن علامت پیروزی است
پدر یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال بوسیدن فرزند خود پس از تزریق واکسن است
فاز یک و دو مطالعات بالینی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن برکت
مسئول تزریق واکسن در حال آماده کردن سرنگ جهت تزریق به داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن برکت است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال صحبت با پدر خود قبل از تزریق واکسن است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال نشان دادن علامت پیروزی است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال نشان دادن علامت پیروزی است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال دریافت واکسن است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال دریافت واکسن است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال دریافت واکسن است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال دریافت واکسن است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال صحبت با خانواده خود است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال آماده شدن به کمک پدر خود قبل از تزریق واکسن است
پدر یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال نوازش فرزند خود قبل از تزریق واکسن است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال دریافت واکسن است
پدر یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال بوسیدن فرزند خود پس از تزریق واکسن است
دکتر مینو محرز سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن کوو ایران برکت در حال صحبت با یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت است
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال معاینه توسط پزشکان پس از تزریق واکسن است
داوطلبان 12 تا 18 سال فاز یک و دو مطالعات بالینی واکسن برکت پس از پایان واکسیناسیون عکس یادگاری می گیرند
داوطلبان 12 تا 18 سال فاز یک و دو مطالعات بالینی واکسن برکت به همراه خانواده خود ،پس از پایان واکسیناسیون عکس یادگاری می گیرند
یکی از داوطلبان فاز یک و دو مطالعات بالینی 12 تا 18 سال واکسن برکت در حال معاینه توسط پزشکان پس از تزریق واکسن است
منبع : خبرگزاری مهر