کد مطلب: 154197
 
تاریخ انتشار : شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۴
 
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
نخستین پل معلق تمام شیشه‌ای قوسی شکل جهان اردبیل
منبع : خبرگزاری ايسنا