کد مطلب: 154431
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵
زادگاه اسب اصیل عرب، خوزستان است اما طی چند سال اخیر باشگاه‌های سوارکاری و مالکان اسب‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند. کم شدن مسابقات سوارکاری به دلیل آب و هوای گرم خوزستان در بیشتر ماه‌های سال، باعث شده این اسب‌ها کمتر دیده شوند و در نتیجه خرید و فروش آن‌ها نیز کم شده و از طرفی، درآمدزایی باشگاه‌داران کاهش یافته است. مسائلی مثل کمبود آذوقه و هزینه بالای نگهداری اسب‌ها، از جمله مشکلاتی است که موجب شده رونق صنعت اسب در استان خوزستان کم شود.
 
از بزرگترین مشکلات صنعت اسب در استان آب و هوای خوزستان است. به دلیل آب و هوای گرم خوزستان در کمتر فصلی می‌توان مسابقات برگزار کرد و کم بودن رقابت‌ها نیز باعث شده که قیمت اسب خوزستان برای فروش به حد نصاب نرسد.
خوزستان زادگاه اسب اصیل عرب، سال‌ها است که با مشکلات فراوانی در صنعت اسب مواجه است؛ مشکلاتی که حالا تغییر شغل و تعطیلی باشگاه‌ها را در سر اسب‌داران پرورانده است.
خوزستان زادگاه اسب اصیل عرب، سال‌ها است که با مشکلات فراوانی در صنعت اسب مواجه است؛ مشکلاتی که حالا تغییر شغل و تعطیلی باشگاه‌ها را در سر اسب‌داران پرورانده است.
کم شدن مسابقات سوارکاری به واسطه آب و هوای گرم خوزستان در بیشتر ماه های سال باعث شده که اسب های خوزستانی کمتر دیده شوند و خرید و فروش نیز کم شده و از طرف درآمدزایی باشگاه داران کم شده است.
کمبود آذوقه، هزینه بالای نگهداری اسب‌ها و عدم حمایت نهادها، از جمله مشکلات اساسی اسب داری در خوزستان محسوب می‌شوند.
خوزستان زادگاه اسب اصیل عرب، سال‌ها است که با مشکلات فراوانی در صنعت اسب مواجه است؛ مشکلاتی که حالا تغییر شغل و تعطیلی باشگاه‌ها را در سر اسب‌داران پرورانده است.
زادگاه اسب اصیل عرب، خوزستان است اما طی چند سال اخیر باشگاه های سوارکاری و مالکان اسب ها با مشکلاتی مواجه شده اند.
از بزرگترین مشکلات صنعت اسب در استان آب و هوای خوزستان است. به دلیل آب و هوای گرم خوزستان در کمتر فصلی می‌توان مسابقات برگزار کرد و کم بودن رقابت‌ها نیز باعث شده که قیمت اسب خوزستان برای فروش به حد نصاب نرسد.
زادگاه اسب اصیل عرب، خوزستان است اما طی چند سال اخیر باشگاه های سوارکاری و مالکان اسب ها با مشکلاتی مواجه شده اند.
از بزرگترین مشکلات صنعت اسب در استان آب و هوای خوزستان است. به دلیل آب و هوای گرم خوزستان در کمتر فصلی می‌توان مسابقات برگزار کرد و کم بودن رقابت‌ها نیز باعث شده که قیمت اسب خوزستان برای فروش به حد نصاب نرسد.
خوزستان زادگاه اسب اصیل عرب، سال‌ها است که با مشکلات فراوانی در صنعت اسب مواجه است؛ مشکلاتی که حالا تغییر شغل و تعطیلی باشگاه‌ها را در سر اسب‌داران پرورانده است.
خوزستان زادگاه اسب اصیل عرب، سال‌ها است که با مشکلات فراوانی در صنعت اسب مواجه است؛ مشکلاتی که حالا تغییر شغل و تعطیلی باشگاه‌ها را در سر اسب‌داران پرورانده است.
طی چند سال اخیر باشگاه‌های سوارکاری و مالکان اسب‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند؛ فقدان مسابقات سوارکاری به واسطه آب و هوای گرم خوزستان و به تبع آن نیز کمتر دیده شدن اسب‌های خوزستانی و تاثیر آن در خرید و فروش و درآمدزایی، کمبود آذوقه، هزینه بالای نگهداری اسب‌ها و عدم حمایت نهادها، از جمله مشکلات اساسی اسب داری در خوزستان محسوب می‌شوند.
طی چند سال اخیر باشگاه‌های سوارکاری و مالکان اسب‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند؛ فقدان مسابقات سوارکاری به واسطه آب و هوای گرم خوزستان و به تبع آن نیز کمتر دیده شدن اسب‌های خوزستانی و تاثیر آن در خرید و فروش و درآمدزایی، کمبود آذوقه، هزینه بالای نگهداری اسب‌ها و عدم حمایت نهادها، از جمله مشکلات اساسی اسب داری در خوزستان محسوب می‌شوند.
کم شدن مسابقات سوارکاری به واسطه آب و هوای گرم خوزستان در بیشتر ماه های سال باعث شده که اسب های خوزستانی کمتر دیده شوند و خرید و فروش نیز کم شده و از طرف درآمدزایی باشگاه داران کم شده است.
زادگاه اسب اصیل عرب، خوزستان است اما طی چند سال اخیر باشگاه های سوارکاری و مالکان اسب ها با مشکلاتی مواجه شده اند.
طی چند سال اخیر باشگاه‌های سوارکاری و مالکان اسب‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند؛ فقدان مسابقات سوارکاری به واسطه آب و هوای گرم خوزستان و به تبع آن نیز کمتر دیده شدن اسب‌های خوزستانی و تاثیر آن در خرید و فروش و درآمدزایی، کمبود آذوقه، هزینه بالای نگهداری اسب‌ها و عدم حمایت نهادها، از جمله مشکلات اساسی اسب داری در خوزستان محسوب می‌شوند.
طی چند سال اخیر باشگاه‌های سوارکاری و مالکان اسب‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند؛ فقدان مسابقات سوارکاری به واسطه آب و هوای گرم خوزستان و به تبع آن نیز کمتر دیده شدن اسب‌های خوزستانی و تاثیر آن در خرید و فروش و درآمدزایی، کمبود آذوقه، هزینه بالای نگهداری اسب‌ها و عدم حمایت نهادها، از جمله مشکلات اساسی اسب داری در خوزستان محسوب می‌شوند.
کمبود آذوقه، هزینه بالای نگهداری اسب‌ها و عدم حمایت نهادها، از جمله مشکلات اساسی اسب داری در خوزستان محسوب می‌شوند.
منبع : خبرگزاری ايسنا