کد مطلب: 159401
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۸
 
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
سفر معاون اول رئیس جمهور به سنندج
منبع : خبرگزاری ايسنا